Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL
El titular de la web www.genticday.cat (en endavant, la “Web”) és l’associació Grup d’Empreses de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la comarca del Maresme (en endavant, “GENTIC”). A continuació, es detallen les dades d’identificació:
Titular: GENTIC
Domicili Social: Carrer Ernest Lluch 32, 08302, Mataró, Barcelona
(Tecnocampus Mataró Maresme, Edifici TCM2)
E-mail: info@gentic.org
Telèfon: 937379917
N.I.F.: G63212617
Número Registre d’Associacions: 28.162

OBJECTE DE LA WEB
La Web té per objecte posar a la disposició dels usuaris tota la informació relativa a la jornada GENTIC DAY, organitzada per GENTIC.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB
El present Avís Legal regula l’accés i utilització de la Web, el qual comporta l’acceptació del mateix per part dels usuaris, així com la seva Política de Privadesa i Cookies [enllaçar].
GENTIC es reserva el dret a revisar el present Avís Legal a qualsevol moment per motius organitzatius de la jornada GENTIC DAY, així com per altres qüestions de caràcter legal, tècnic o per canvis en la prestació de la Web o en la normativa.

OBLIGACIONS DELS USUARIS
L’usuari es compromet a utilitzar la Web i els seus continguts conforme amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe i el present Avís Legal.

Queda expressament prohibit:
Utilitzar qualsevol dels continguts del a Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal i altres condicions aplicables, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal de la Web;
Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a GENTIC o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts de la Web, tret que es compti prèviament amb l’autorització de GENTIC; i
Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la Web.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GENTIC pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut del present Avís Legal o de la legislació aplicable.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
GENTIC posa a la disposició de l’usuari la seva Web, assumint única i exclusivament la responsabilitat derivada de la diligència que li pogués ser exigible per Llei. GENTIC no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús o de l’ús fraudulent o il·lícit que faci l’usuari de la Web o dels continguts allotjats.
GENTIC emprarà tots els esforços i mitjans raonables perquè la Web estigui disponible, si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web, ni assumeix responsabilitat alguna per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet de l’usuari.
De la mateixa forma, en cap cas GENTIC respondrà de:
Els problemes d’accés, disponibilitat i/o continuïtat de la Web que permeten accedir a la mateixa a través d’un terminal mòbil i/o de les funcionalitats que ho integren, quan els mateixos es derivin de factors aliens a l’àmbit de control i activitat de GENTIC. Per exemple, i sense limitació a, el terminal utilitzat per l’usuari, l’ample de banda disponible, la velocitat de connexió a Internet o la ubicació geogràfica;
Els danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin causar per la interrupció, terminació o disfunció de la Web per causes no imputables a GENTIC; i
L’existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic i/o en el terminal mòbil de l’usuari. GENTIC no es fa responsable de cap dany i/o perjudici al programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús de la Web.

ÚS D’ENLLAÇOS
Queda prohibit l’ús de qualsevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, usuari o no de la Web, pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, dels continguts de la Web;
Es permet incloure a la seva pàgina web, blog, fòrum, o a qualsevol altra xarxa social, un enllaç, hiperenllaç o vincle similar que redireccioni a la Web o altres URLs de continguts de GENTIC, sempre i quan es compleixi amb la legislació vigent i no s’allotgi continguts, propis o de tercers, que: siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de GENTIC.
En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, GENTIC quedarà plenament legitimada per actuar amb la finalitat d’eliminar aquest enllaç i, si escau, posar-ho en coneixement de les autoritats competents; i
Enllaços de tercers: L’usuari reconeix i accepta que GENTIC no es responsabilitza de l’exactitud o disponibilitat de la informació, el material o el contingut inclòs en llocs web de tercers. Tampoc es responsabilitza del contingut, funcionament, condicions d’ús ni polítiques de privadesa d’aquests llocs web de tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts de la Web, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de GENTIC, excepte aquells continguts facilitats per tercers col·laboradors, quedant per tant prohibida la seva reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.
GENTIC és titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre la Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
Aquells elements que conformin l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de la Web;
L’arquitectura de navegació;
El codi font;
Imatges;
Tecnologia; i
Logotips i altres signes distintius.
L’ús de la Web no es podrà interpretar com una llicència o dret per utilitzar les marques registrades, noms, logos, imatges o noms comercials de GENTIC. L’ús de la Web per dur a terme descàrregues, còpies o reproduccions del seu contingut no equivaldrà a la transferència de cap dret sobre el programari o continguts de la Web.
La utilització no autoritzada, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de GENTIC poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

PROTECCIÓ DE DADES
GENTIC està subjecta a la legislació espanyola de protecció de dades en el referit a la recopilació i processament de dades personals. Per a més informació, l’usuari pot consultar la Política de Privadesa i Cookies.

NUL·LITAT
Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal es declarés, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta declaració només afectarà a aquella disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, romanent vigents totes les altres disposicions.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
L’usuari declara conèixer i accepta que GENTIC està subjecta a la legislació espanyola; i
L’usuari coneix i accepta que el present Avís Legal es regirà per la legislació espanyola, i qualsevol controvèrsia es dirimirà als Tribunals de Mataró, excepte aquells casos que una disposició legal estableixi una altra jurisdicció a favor de l’usuari.


Participants

Logo Gentic 300
Bqb
Logo Ibersystems
Logofagem
Logo ICC PANCARTA CAT 300 X 100
Ati
Comunicanding
Sikaru
Imprimir
Alphanet Security Systems
EM Logo
CLIENSOL
Logo DIRCOM
K Logo
T2app Logo
attendre